دبیرستان و هنرستان کار و دانش تکنیک ، ریاضی و فیزیک ، کامپیوتر ، حسابداری و نقشه کشی  روزانه وبزرگسال

امکان ورودبه دانشگاه بدون کنکوروپیش